terug

Ouder nieuws - Alder nijs

30 augustus 2007

Artikel oer DAT tekstbureau yn Op ´e Skille en in slagge premiêre Dûbele Nelson yn Jorwert.


Nelson en de boatsman yn de seeslach

 

27 juny, Weidum

In hân fan alle bern fan groep 5 en 6 fan It Pertoer foar master Jan by syn ôfskie fan it ûnderwiis.

In hantsje fan de bern

14 juny, Ljouwert

Tredde Fokus Fryslân ferskynt: Oan it wurk!

Sjoch ek www.fokusfryslan.nl

7 juny,
byb Damwâld
Workshop oer skriuwen en berneboeken, fertalen en toaniel

Prate oer in fraach


13 maaie,
byb Makkum

Klik om te sluten


Klik foar gruttere ôfbylding

 

 

 

 

 

 

 

Oanbieding boekje Ôfslútdyk 75 jier

Oanbieding yn de bibleteek fan Makkum.

De hear Hoeksema hat krekt it earste eksimplaar fan it troch DAT tekstbureau skreaune boekje krigen fan Douwe Kootstra fan CEDIN. De bern fan It Iepen Stee poseare foar de fotograaf.

14 maart, Jorwert

 

 

 

 

 

 

 

 

Werom

Presintaasje tekstboek In dûbele Nelson fan it nije iepenloftspul foar 2007.

tekstboek Iepenloftspul Jorwert 2007