Trijelannen konferinsje Antwerpen 2011

 

1

De konferinsjeromte, de Tassis-seal boppe yn de universiteit fan Antwerpen

3

 

 

3

 

 

3

De Fryske delegaasje, behalve Anny de Jong.

 

3

De hiele delegaasje fan Fryslân yn de trein werom:
Wieke de Haan njonken Symen Schoustra, Anny de Jong is even stean gien,
krekt as Linda de Haan, dan Jant van der Weg en dêrfoar Sytske Eringa en Jan Schotanus

 

Foto's DAT tekstbureau, Marja Schotanus

 

Slute